پیش نویس لایحه پیشنهادي برنامه ششم توسعه (مصوب ستاد برنامه ششم)

کد محصول : product_105
3.000 تومان

برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران1395
قانون برگزاري مناقصات-مصوب 1383 « ب» دستگاهاي اجرایی: دستگاههاي اجرایی موضوع بند
سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
سند توسعه: مجموعهاي است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاستها، الزامات اساسی
و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهاي سازمانی دستگاههاي اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی
و نهایی دستگاه اجرایی را برعهده دارند. نظیر، مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها و غیره.