سير تحول برنامه ريزي در جهان

کد محصول : product_102
3.000 تومان

روش سنتي برنام هریزي، برنام هریزي جامع در كشورهاي در حال توسعه با اقتصاد مختلط بوده است. از نظر زماني برنام هها به سه
20 ساله(، ميا نمدت ) 5ساله( و كوتا همدت )ساليانه(، از نظر فراگيري به برنام ههاي كلان، بخ شها و - گروه بلندمدت )چش مانداز 10
زیربخ شها و پروژ هها و از نظر جغرافيایي به ملي و منطق هاي تقسيم شد هاند. دقت در سير تحول برنامه كشورها نشان م يدهد كه وقتي
اصول و سياس تهاي توسع هاي براي مجریان مشخ صتر و محدودتر بود هاند برنام هها آسا نتر به اهدف خود رسيد هاند، لكن تحول
تدریجي در دگرگو نسازي نوع، ورش و محتوي برنام هها و تغيير جهت فعاليت دول تها )خصوصاً در عرصه توسعه اجتماعي و خدمات
زیربنایي( از دستوري به ارشادي و رهنمودسازي، سرعت و ميزان موفقيت برنامه ها و دستيابي به اهداف را بسيار بالا برده است. به
عبارتي سير تاریخي نشان مي دهد كه بخش عمومي و دول تهاي مركزي و ایالات به هد فهاي برنامه م يگرویدند، اما براي بخش
خصوصي، برنامه در محيطي مقررا تزدایي شده نقش ارشادي ایفا نموده است و بيشتر به سمت رهنمودسازي رفته است. لكن در حال
حاضر در كشورهاي پيشرفته و در تهيه برنام ههاي اخير تنها راهبردهاي برنامه ذكر م يشود، اهداف اولوی تدار قابل دسترس بيان م يشود
و با سازو كارهاي مختلف علاو هبر دستگا ههاي دولتي مشاركت نهادها و سازما نهاي مستقل و خصوصي نيز جلب شده است. علاوه بر
این برنام هها بيشتر به سمت تعيين راهبردها، سازاري اهداف و اولوی تها با ابزارها و وسایل، تصمي مگير يهاي آني و مدیریت بحرا نها
و استفاده از تمامي ظرفي تهاي كشور با قيد هماهنگي دستگا ههاي اجرایي و بخش خصوصي پي شرفته و موضوعات مختلف اجتماعي،
زیس تمحيطي، فرهنگي و مباحث كيفي نيز علاو هبر مسائل اقتصادي مورد توجه خاص قرار گرفته است.