آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن

کد محصول : product_107
3.000 تومان

موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

الحاقيه ماده 9 قانون بيمه همگاني(ماده 27)

خريد يا اجاره نمودن هواپيما(ماده 31)

هزينه نمودن دستگاههاي اجرايي در مورد چاپ تقويم و غيره

اعتبارات طرحهاي ملي در اختيار وزير و بالاترين مقام