چالشهای مدیریت دولتی در ایران2

کد محصول : ______________________________________________________2
3.000 تومان

دموکراسی و کثرت نخبگان

تفاوت نظریه چرخش نخبگان و جا به جایی مدیران دولت

ویژگی های نظامهای دولتی نظامهای مبتنی بر نظریه جابه جایی مدیران دولتی