مبانی مدیریت دولتی 2

کد محصول : ___________________________________2
3.000 تومان

برنامه‌ريزي ملي

هدف‌هاي رفتاري

برنامه‌ريزي چيست

تعريف برنامه‌ريزي

چند مفهوم مهم در تعريف برنامه‌ريزي گنجانده شده است که عبارتند از