صرفه جویی و بهره وری

کد محصول : product_189
3.000 تومان

مفهوم بهره وری

محورهاي بهره وري

منابع سازماني در يک  سازمان

بهره وری چیست

اثربخشی چیست