سمینار بهره وری

کد محصول : product_188
3.000 تومان

تعابیــر مختلف از بهره وری

توسعه اقتصادي با ايجاد ظرفيتهاي جديد از نگاه دولتها

توسعه اقتصادي با ارتقای بهره وری ظرفیتهای موجود

توسعه اقتصادی باروش ترکیبی

فواید عمومی بهره وری