تعيين و محاسبه شاخصهاي بهره وري

کد محصول : product_200
3.000 تومان

ساير اهداف

v بررسي شاخصهاي كارآيي و اثربخشي در حوزه خدمات

v شناسايي اهداف، سياستها و وظايف معاونت توسعه در ارتباط با برنامه هاي توسعه كشور

v تعيين شاخصهاي كارآيي، اثربخشي و بهره وري معاونت توسعه و دواير آن

هدف محوري

v تدوين نظامي كه به كمك آن بتوان در هر زمان ميزان بهره وري معاونت توسعه را محاسبه نمود