برنامه ریزی بهبود بهره وری

کد محصول : product_187
3.000 تومان

تعاریف مختلف ارائه شده برای بهره وری

قلمرو بهره وري

عوامل مؤثر بر بهره وری در سطوح مختلف

دشواري‌ها در بحث بهره‌وري

برنامه ریزی بهبود بهره وری